Geen categorie

Voogdijraad signaleert problemen omtrent de alimentatieverplichting

alimentatiebeleid

De Voogdijraad constateert een aanzienlijk toename in het aantal vaders dat zich niet houdt aan een opgelegde alimentatieverplichting. Deze signalering is zorgwekkend en de Voogdijraad wil de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid en de verplichting tot betaling, die voortvloeit uit een opgelegde alimentatieregeling.

Een alimentatieregeling kan op initiatief van één van de ouders, een gezinsvoogd, of door een kind zelf (vanaf 18 jaar) worden aangevraagd. Een alimentatieverplichting kan onderling worden afgesproken, maar komen beide partijen niet tot elkaar dan zal de rechter een uitspraak doen. De rechter kan uit de feitelijke informatie en het advies van de Voogdijraad een betalingsverplichting  opleggen.

Het niet nakomen van deze betalingsverplichting kan tot grote spanningen leiden tussen de ouders en dit is niet in het belang van het kind. Het is belangrijk dat dergelijke situaties vermeden worden. De voogdijraad wijst erop dat  het de taak van de ouders blijft om de kinderen in bescherming te nemen, zowel financieel als emotioneel. Ook als de omstandigheden dit soms moeilijk maken.
De personen die het betreft dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de afgesproken betalingstermijnen. Het niet nakomen van de alimentatieverplichting kan sancties tot gevolg hebben.

In de maand mei volgt er meer informatie over de werkzaamheden en bevoegdheden van de Voogdijraad.

Deel dit artikel