Personeel & Werk

Arbeidsinspectie constateert veel illegale arbeid op bouwlocatie Bonaire

illegalen in de bouw

De Arbeidsinspectie is behoorlijk geschrokken van het aantal vreemdelingen dat illegaal arbeid verricht op een groot bouwwerk in Kralendijk. Eind oktober 2015 hebben  KPCN en de Arbeidsinspectie CN hier een controle uitgevoerd. Aanleiding voor deze actie waren verschillende klachten die bij de Afdeling Arbeidszaken van de Unit SZW waren binnen gekomen, over ontslag en illegale arbeid. De actie was dan ook gericht op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, waarbij is nagegaan of er sprake was van illegale arbeid.

Werkgevers van 23 van de 37 tewerkgestelde vreemdelingen beschikten niet over een tewerkstellingsvergunning, of ze hadden niet de juiste vergunning. Dit betekent dat 62% van de  vreemdelingen, illegaal op deze bouw aan het werk was.

Daarnaast is gekeken of de werknemers veilig werkten. Over het algemeen werd er op het bouwwerk veilig gewerkt en dat is een compliment waard.

Een verslag van de actie en de resultaten zijn te lezen in een speciale factsheet van de arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie vindt het belangrijk dat er een gezonde arbeidsmarkt is, dit is immers voor iedereen van belang. Daarom zal de Arbeidsinspectie zich blijven inzetten voor een veilige en gezonde arbeidsplaats.

——————————————————————————————————————————————–

Het verslag van de actie en de resultaten factsheet van de arbeidsinspectie.

Arbeidsinspectie constateert veel illegale arbeid op bouwlocatie Bonaire

De Arbeidsinspectie is behoorlijk geschrokken van het aantal vreemdelingen dat illegaal arbeid verricht op een groot bouwwerk in Kralendijk. Werkgevers van 23 van de 37 tewerkgestelde vreemdelingen beschikten niet over een tewerkstellingsvergunning of hadden niet de juiste vergunning. Dit betekent dat 62% van de vreemdelingen, illegaal aan het werk was.

Eind oktober 2015 hebben KPCN en de Arbeidsinspec- tie CN een controle uitgevoerd op een groot bouw- werk in Kralendijk. Aanleiding voor deze actie waren verschillende klachten die bij de Afdeling Arbeids- zaken van de Unit SZW waren binnen gekomen over ontslag en illegale arbeid. De actie was dan ook ge- richt op de naleving van de Wet arbeid vreemdeling- en, waarbij is nagegaan of er sprake was van illegale arbeid. Daarnaast is gekeken of de werknemers veilig werkten.

Verblijf status

Allereerst is nagegaan of de werknemers legaal op Bonaire verbleven. In totaal zijn 91 werknemers ge- controleerd. 39 Werknemers waren lokale werk- nemers, 31 werknemers hadden een verblijfsstatus voor bepaalde tijd, 11 werknemers hadden een status voor onbepaalde tijd. Van 4 werknemers kon de status niet worden achterhaald omdat de juiste gegevens niet voorhanden waren.

Illegale arbeid

Er is sprake van illegale arbeid wanneer de werkgever niet beschikt over een geldige tewerkstellingsvergun- ning voor arbeid door een vreemdeling. Uit nader onderzoek is gebleken dat er 6 vreemdelingen op het werk werkzaam waren, die illegaal op het eiland verbleven. Voor 23 van de 37 vreemdelingen beschik- ten de werkgevers niet over de juiste papieren of was de tewerkstellingsvergunning ongeldig. Dit betekent dat 62% van de vreemdelingen illegaal op deze bouw aan het werk was.

Een tewerkstellingsvergunning is bijvoorbeeld ongeldig als de werknemer voor andere werkzaam- heden wordt ingezet dan op de vergunning is beschreven. Bijvoorbeeld de vergunning is verleend voor een metselaar, terwijl de werknemer op de bouwplaats werkt als helper. Iets wat vaak voorkwam op de gecontroleerde bouwplaats. Bijzonder was dat een schoonheidsspecialiste op de bouwplaats werkte als schoonmaakster. Dergelijke feiten zijn niet alleen overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, maar het betekent ook dat lokale werkzoekenden geen mogelijkheid hebben om in dergelijke functies te werken.

Schijnwerkgeverschap

Verder zijn verschillende gevallen van schijnwerk- geverschap vastgesteld. Er is bijvoorbeeld sprake van schijnwerkgeverschap als de werknemer door een ander wordt betaald dan degene die beschikt over de tewerkstellingsvergunning. Deze constructie gaat in de meeste gevallen gepaard met valsheid in geschrifte en in sommige situaties kan er sprake zijn van arbeids uitbuiting.

Veiligheid in orde

Positief punt was dat de veiligheid op deze bouw- plaats op orde was. Alle werknemers droegen n een helm en veiligheidsschoenen. Ook was de beveiliging tegen valgevaar op orde. Enkele kleine mankementen zijn met de hoofduitvoerder besproken en deze heeft direct maatregelen getroffen.

Handhaving

Zeven werkgevers die zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen hebben van de Arbeidsinspectie een waarschuwing gekregen. Bij herhaling van de overtreding zal de Arbeidsinspectie een procesverbaal opmaken. Daar waar er sprake is van schijnwerkgeverschap en vals- heid in geschrifte wordt dit doorgegeven aan het Openbaar Ministerie en KPCN. Een bedrijf dat eerder is gewaarschuwd is procesverbaal aangezegd.

Integrale aanpak

Gelet op de ernst van de bevindingen zijn de Unit SZW en de Arbeidsinspectie aan de slag gegaan om samen met andere betrokken partijen het probleem structureel aan te pakken. Hierbij wordt geprobeerd om op te trekken met andere rijksdiensten, het OLB en het bedrijfsleven. Immers iedereen heeft belang bij een gezonde arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op eerlijk en gezond werk. Arbeid zorgt niet alleen voor individuele ontwikkeling, maar draagt ook bij aan economische groei en voorkomt armoede.

Projectleiders:
drs. L. de Jong (Arbeidsinspectie CN) dhr. W. Conquet (KPCN)

februari 2016

Deel dit artikel