Dieren

Hondenwelzijn hoog in ’t vaandel op Bonaire

 Hondenwelzijn hoog in 't vaandel op Bonaire

Kralendijk – Diverse instanties bekommeren zich over het welzijn van de dieren op het eiland, zo ook de honden. Dat geldt ook voor het openbaar lichaam Bonaire. Onlangs is er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de hondenproblematiek op Bonaire. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft als reactie op de problematiek recentelijk in april van dit jaar een nieuw zorgcontract met Stichting Dierenasiel gesloten.

In dat kader is ook een “Dog Control Program” van start gegaan.

Het Dog Control Program, gebaseerd op de Eilandsverordening van 25 juni 1998, no. 2, kent als taken:

  • Fungeren als meldpunt voor probleemsituaties met honden en katten op openbaar terrein
  • Surveilleren in de wijken
  • Het zoeken van een zo goed mogelijke oplossing met de eigenaar van een probleemhond
  • Het ophalen van gewonde dieren en het transporteren naar een dierenarts
  • Het geven van voorlichting omtrent omgang met honden en katten
  • Het stimuleren van sterilisaties en indien nodig bijstaan met transport van de honden

Waarom een Dog Control programma?

Benadrukt dient te worden dat het conform de Eilandsverordening niet is toegestaan dat een hond zich, zonder toezicht, op openbaar terrein bevindt. Dit ter voorkoming van overlast voor derden. De bedoeling is dat medewerkers van de Dog Control bij een melding van overlast gaan bekijken wat het probleem precies is en daar in eerste instantie met de betrokkene proberen tot een werkbare oplossing te komen. In veel gevallen lukt dat ook.

De Dog Control voorziet in een behoefte binnen de maatschappij en heeft als doel de hondenproblematiek die thans heerst weer beheersbaar te maken.

Indien de eigenaar van een voor overlast zorgende hond onbekend is en/of er geen oplossing gevonden kan worden, kan de Dog Control de hond vangen en in bewaring houden. De hond wordt conform de wet minimaal 3 dagen in bewaring gehouden om een eventuele eigenaar de kans te geven zich te melden als eigenaar van de hond. Op o.a. Facebook en de website van het asiel wordt bekend gemaakt dat de hond in bewaring is genomen. Na het verstrijken van deze 3 dagen termijn kan de hond aan het dierenasiel worden overgedragen en ter adoptie worden aangeboden. Indien adoptie niet mogelijk is vanwege medische redenen of als het een hond met ernstige gedragsproblemen betreft (denk aan bijtincidenten, valse honden) dan kan deze worden ingeslapen.

Honden die vals zijn en of bijtincidenten veroorzaken worden op last van de politie gevangen en in bewaring gehouden. Voor deze laatste categorie geldt de 3 dagen bewaarplicht niet. De dierenarts kan tot het oordeel komen dat een hond gevaarlijk of ziek is, en besluiten het dier in te laten slapen. Voor honden die vrijwillig door de eigenaar aan de Dog Control zijn overgedragen geldt geen bewaarplicht van 3 dagen.

Chippen…registreer uw huisdieren

Om er zeker van te zijn dat huisdieren weer bij hun eigenaar terugkomen wordt aanbevolen om deze huisdieren te laten chippen. Het dier krijgt een chip die wordt geregistreerd met de contactgegevens van de eigenaar. De chip kan door de Dog Control met een scanner worden uitgelezen, zodat de eigenaar kan worden getraceerd. Het chippen wordt op deskundige wijze door de dierenartsen op Bonaire verricht.

Gezamenlijk traject

Bovenstaande maatregelen zijn alvast een nieuw begin voor de verdere verbeteringen van het welzijn van onze huisdieren. Bepaalde instanties maken zich zorgen over de impact van het Dog Control Program, vinden de termijn van 3 dagen bewaarplicht te kort, zijn tegen het inslapen van dieren en/of willen veel meer nadruk op communicatie, educatie, voorlichting en het verder doorzetten van sterilisatie en castratie. Om deze en aanverwante zaken te bespreken en te komen tot verbeteringen worden in een gezamenlijk traject meningen gedeeld, ideeën besproken en aan diverse zaken gewerkt in het belang van de dieren. Zo is al afgesproken om het vangen van honden te beperken tot die situaties waarbij sprake is van overlast en wordt bekeken op welke manier de verouderde hondenverordening kan worden geactualiseerd. Ook wordt nagedacht over een gezamenlijke beleidsnotitie waarin alle onderwerpen aan bod komen. Diverse quick wins worden al in gang gebracht.

Het Openbaar Lichaam Bonaire is zich ervan bewust dat er naar aanleiding van het “Dog Control Program” en bovenstaand bericht vragen kunnen zijn van bezorgde burgers of hondenliefhebbers. Een ieder kan zich met zijn of haar vragen wenden tot:

Het Eilandsecretariaat Openbaar Lichaam Bonaire

De heer F. Tiemessen, telefonisch bereikbaar op telefoon: 7175330, ext 255

Deel dit artikel